ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

30

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

16

ตาราง
รร.ขนาดกลาง

7

ตาราง
รร.ขนาดใหญ่

5

ตาราง
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ

2

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

30

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

30

ตาราง

733

ห้องเรียน
ตาราง

24,601

นักเรียน
ตาราง

11,015